K48E Confession

Theo trào lưu của thời thế, lớp ta cũng làm một cái nhỉ. Những post thú vị nhất sẽ được cập nhật trên facebook lớp nhé ^^

Link đây:

https://docs.google.com/forms/d/1G_FQXoKlHW71CF8Y0_817N8Ajo1SbFhx9BcbY8cCP18/viewform

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: