Đăng kí thông tin Sinh viên và Cựu sinh viên trên website trường

Thông báo :
Gửi các bạn Sinh viên lớp trưởng, khối trưởng – Đại học Ngoại thương – CƠ SỞ II
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu thông tin SInh viên và Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương
Trung tâm Thông tin đã xây dựng website Đăng ký thông tin Sinh viên và Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương để tổng hợp Cơ sở dữ liệu Sinh viên và Cựu sinh viên
Đề nghị các bạn lớp trưởng, khối trưởng gửi forward Thông báo này đến các bạn SV trong lớp để các bạn biết và đăng ký thông tin SV, CSV trên Website
Link đến website đăng ký thông tin SV, CSV: (link tại đây)
Đăng ký trước ngày 5/12/2011
Đề nghị các Lớp trưởng hoặc (hoặc LP, KT, BT) gửi cho Trung tâm Thông tin Danh sách lớp do mình phụ trách vào email của Trung tâm Thông tin: tttt@ftu.edu.vn  c/c đến: nvthoan@ftu.edu.vn (trước ngày 30/11/2011)
Trân trọng cảm ơn!
TS Nguyễn Văn Thoan
Giám đốc Trung tâm Thông tin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: