Lịch học văn bằng 2

Tất cả các môn học dưới đây đều học vào buổi tối (6h – 9h30) tại trường, với số tiết mỗi môn là 45 và số tín chỉ là 3.

1. Marketing căn bản: Thứ 2 + 4 + 6, từ 1/11 – 24/11. (B11)

2. Kinh tế quốc tế: Thứ 3 + 5, từ 2/11 – 7/12. (B11)

3. Quản trị học: Thứ 3 + 5, từ 2/11 – 7/12. (A34)

Nếu bạn đăng kí học Tài chính quốc tế thì học môn 1 và môn 2.
Nếu bạn đăng kí học Quản trị kinh doanh quốc tế thì học môn 1 và môn 3.

2 responses to “Lịch học văn bằng 2

  1. han

    sao chưa có thẻ bảo hiểm y tế zạ lớp trưởng? mấy tháng oy` bệnh te tua mà phải bấm bụng trả tiền thuốc+khám bệnh. xót quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: