Đề tài Đường lối Đảng

1. Đường lối đấu tranh giành chính quyền.
2. Đường lối kháng chiến chống Pháp.
3. Đường lối chống Mĩ xâm lược.
4. Đường lối Công nghiệp hoá Trước Đổi Mới (+ Lịch sử Công nghiệp hoá)
5. Đường lối Công nghiệp hoá Thời kì Đổi Mới (gắn với kinh tế tri thức)
6. Đường lối xây dựng kinh tế thị trường: Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế thị trường.
7. Đường lối xây dựng kinh tế thị trường: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.
8. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị: Tìm hiệu sơ lược quá trình xây dựng hệ thống chính trị trước Đổi Mới.
9. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị: Đổi mới xây dựng hệ thống chính trị (tìm hiểu xây dựng mô hình nhà nước pháp quyền)
10. Đường lối xây dựng – phát triển văn hoá.
11. Giải quyết vấn đề xã hội.
12. Đường lối đối ngoại.

Hạn chót nộp tiểu luận: Thứ 5 ngày 19/8.
Bắt đầu thuyết trình: Nhóm 1 vào thứ 3, 17/8. Các nhóm tiếp theo tiếp tục, mỗi buổi một nhóm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: