Kế hoạch giảng dạy năm 2 – K48E

Các bạn thân mến, chúng ta sẽ nghỉ hè từ 1/7. Đến 9/8 sẽ đi học lại.

Các môn học [số tín chỉ – số tiết]:

– Đường lối Cách mạng của Đảng CS Việt Nam [3 – 45 tiết]
– Lí thuyết xác suất và thống kê Toán [3 – 45 tiết]
– Tài chính tiền tệ [3 – 45 tiết]
– Kinh tế vi mô 2 [3 – 45 tiết]
– Lịch sử các học thuyết kinh tế [3 – 45 tiết]
– Ngoại ngữ 3 [4 – 90 tiết]
– Giáo dục thể chất [2 – 60 tiết]

Chưa có lịch học và phòng học cụ thể. Khi nào có thông tin mình sẽ thông báo ngay đến tất cả các bạn.

Cám ơn nhiều – Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ.

Khối trưởng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: